2017-06-16

Kto musi mieć kasę fiskalną.

Kasa rejestrująca, zwana potocznie fiskalną, to urządzenie elektroniczne służące do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży. Czy oznacza to, że każdy kto prowadzi sklep bądź punkt usługowy powinien posiadać takie urządzenie? Niekoniecznie. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, niektóre rodzaje działalności zwolnione zostały z tego obowiązku.

 

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej

 

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z klientami indywidualnymi oraz rolnikami ryczałtowymi. Jednak polskie prawo daje pewne zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Po pierwsze, jeśli sprzedajesz towary lub świadczysz usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji,organów administracji państwowej i samorządowej, wówczas możesz zostać zwolniony  z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Po drugie, drobni przedsiębiorcy, którzy mają niewielki obrót (do 20 000 zł w roku podatkowym) także nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej.

Ale w przypadku przekroczenia limitu 20 000 zł w roku podatkowym, część przedsiębiorców ma jeszcze możliwość zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej pod warunkiem, że prowadzi działalność, o której mowa poniżej:

 • dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca).oraz przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi opłacone przelewem oraz prowadzący sprzedaż wysyłkową mogą zostać zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej, aczkolwiek pod pewnymi warunkami.

 

Produkty i towary - objęte kasą fiskalną

 

Kto musi mieć kasę fiskalną? Przepisy w zakresie VAT przewidują kilka grup podatników, którzy nie mogą korzystać z żadnych zwolnień. To znaczy, muszą mieć kasę fiskalną niezależnie od wielkości obrotu czy sposobu sprzedaży (sprzedaż wysyłkowa). Na mocy rozporządzenia zostały określone czynności, które zawsze będą powodować obowiązek zaewidencjonowania ich na kasie fiskalnej. Oczywiście, o ile jest to sprzedaż na rzecz Kowalskiego oraz rolników ryczałtowych.

Dostawa niżej wymienionych produktów wiąże się z posiadaniem kasy fiskalnej. Dlatego od początku rozpoczęcia działalności musisz ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej, gdy dokonujesz sprzedaży:

 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;
 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2);
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU
  91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów
  elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90);
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU
  ex 26.70.1);
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od
  podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT;
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako
  dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów
  alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza
  0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

 

Usługi - objęte kasą fiskalną

 

Obowiązek rejestracji na kasie dotyczy także świadczenia usług, niezależnie od poziomu obrotów. Dotyczy to: 

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15
  i 16 załącznika do rozporządzenia (transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski oraz transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany);
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU;
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie z świadczonymi przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz dotyczy to usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej

 

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mają możliwość odliczenia od podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Jednak kwota ulgi nie może przekroczyć 90% ceny netto zakupu (czyli bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.